Algemene Voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 Definities
1.1 EPIC Massage Gun: gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 82974519 handelend onder de naam EPIC Massage Gun.
1.2 Website: de website van EPIC Massage Gun, te raadplegen via www.epicmassagegun.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die een Overeenkomst aan gaat met EPIC Massage Gun en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen EPIC Massage Gun en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van EPIC Massage Gun zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor EPIC Massage Gun slechts bindend, indien en voor zover deze door EPIC Massage Gun uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 Prijzen en informatie
3.1 Alle op de Website en in andere van EPIC Massage Gun afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. EPIC Massage Gun kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website ten allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van EPIC Massage Gun afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4 EPIC Massage Gun kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van EPIC Massage Gun en het voldoen aan de daarbij door EPIC Massage Gun gestelde voorwaarden.
4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt EPIC Massage Gun onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft EPIC Massage Gun het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4 EPIC Massage Gun kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien EPIC Massage Gun op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
4.5. Op het moment dat de Klant kiest voor het reserveren van bepaalde onderdelen, (ook bestelde onderdelen / te verwachten onderdelen) door het doen van een aanbetaling, is de Klant akkoord met de voorwaarden hieromtrent. Op het moment dat de klant besluit de betreffende onderdelen vervolgens niet af te nemen / de bestelde onderdelen wilt annuleren wordt het aanbetaalde bedrag verbeurt ten gunste van EPIC Massage Gun. Klant kan geen aanspraak meer maken op het aanbetaalde geldbedrag. Uitzondering is wanneer EPIC Massage Gun niet kan voldoen aan de levering van dit onderdeel binnen een vooraf gestelde termijn , maar in ieder geval binnen 90 dagen vanaf de datum van aanbetaling.

Artikel 5 Registratie
5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. EPIC Massage Gun is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of EPIC Massage Gun daarvan in kennis te stellen, zodat EPIC Massage Gun gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6 Uitvoering Overeenkomst
6.1 Zodra de bestelling door EPIC Massage Gun is ontvangen, stuurt EPIC Massage Gun de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
6.2 EPIC Massage Gun is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
6.4 Indien EPIC Massage Gun de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
6.5 EPIC Massage Gun raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit. Specifiek voor Klanten handelend in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat zij eventuele gebreken binnen 2 dagen ontvangst moeten melden aan EPIC Massage Gun, daarna vervallen alle rechten op herstel, vervanging, schadevergoeding etc.
6.6 Zodra de te leveren producten aan de bezorgdienst zijn overhandigd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. Het (laten) verzenden van producten is geheel voor risico van de Klant, bij schade of verlies dient men zelf contact op te nemen met de bezorgdienst. De Klant dient ten alle tijde / in alle gevallen alvorens verzending aan te geven of (deze de door klant bestelde producten) dienen te worden verzonden als zijnde aangetekend en/of als verzekerd. Wanneer dit niet wordt aangegeven wordt het pakket altijd als standaard poststuk verzonden.
Douane inklaringen en/ of Importregelingen vallen buiten de overeenkomst tussen EPIC Massage Gun en de klant. Alle risico's en/of verantwoordelijkheden hieromtrent liggen bij de afnemer.
6.7 EPIC Massage Gun is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
6.8  Op het moment dat de Klant kiest voor het reserveren van bepaalde onderdelen (ook bestelde onderdelen / te verwachten onderdelen) door het doen van een aanbetaling, is de Klant akkoord met de voorwaarden hieromtrent. Op het moment dat de klant besluit de betreffende onderdelen vervolgens niet af te nemen / de bestelde onderdelen wilt annuleren wordt het aanbetaalde bedrag verbeurt ten gunste van EPIC Massage Gun. Klant kan geen aanspraak meer maken op het aanbetaalde geldbedrag. Uitzondering is wanneer EPIC Massage Gun niet kan voldoen aan de levering van dit onderdeel binnen een vooraf gestelde termijn , maar in ieder geval binnen 90 dagen vanaf de datum van aanbetaling.

Artikel 7 Herroepingsrecht/retour
7.1 Dit artikel is slechts van toepassing op nieuwe onderdelen (gebruikte onderdelen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht) en indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met EPIC Massage Gun binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
7.2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft EPIC Massage Gun een raming van deze kosten.
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling niet aan Klant worden terugbetaald.
7.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
7.4 Klant is ten alle tijden aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
7.5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan EPIC Massage Gun, of op andere ondubbelzinnige wijze aan EPIC Massage Gun kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. EPIC Massage Gun bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 2 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
7.6   Het (laten) retourneren van producten is geheel voor risico van de Klant (afnemer), bij schade of verlies dient men zelf contact op te nemen met de desbetreffende bezorgdienst. De Klant dient uitdrukkelijk alvorens verzending de track and trace gegevens aan te leveren en aan te geven of men het desbetreffende verzekerd en/of aangetekend heeft laten opsturen. 
Douane inklaringen en/ of Importregelingen vallen buiten de overeenkomst tussen EPIC Massage Gun en de klant. Alle risico's en/of verantwoordelijkheden hieromtrent liggen bij de afnemer.

Producten kunnen uitsluitend na akkoord van EPIC Massage Gun geretourneerd worden aan:

EPIC Massage Gun

Kruisplein 696

3012 CC Rotterdam


7.6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft EPIC Massage Gun de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen Tenzij EPIC Massage Gun aanbiedt het product zelf af te halen, mag EPIC Massage Gun wachten met terugbetalen tot EPIC Massage Gun het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
7.8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
Producten/Onderdelen die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
Gebruikte Producten/Onderdelen;
Producten/Onderdelen welke na levering kapot zijn gegaan;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en hij heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 8 Betaling
8.1 Klant dient betalingen aan EPIC Massage Gun volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. EPIC Massage Gun is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
8.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de EPIC Massage Gun is gewezen op de te late betaling en EPIC Massage Gun de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is EPIC Massage Gun gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. EPIC Massage Gun kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
8.3.  Op het moment dat de Klant kiest voor het reserveren van bepaalde onderdelen (ook bestelde onderdelen / te verwachten onderdelen) door het doen van een aanbetaling, is de Klant akkoord met de voorwaarden hieromtrent. Op het moment dat de klant besluit de betreffende onderdelen vervolgens niet af te nemen / de bestelde onderdelen wilt annuleren wordt het aanbetaalde bedrag verbeurt ten gunste van EPIC Massage Gun. Klant kan geen aanspraak meer maken op het aanbetaalde geldbedrag. Uitzondering is wanneer EPIC Massage Gun niet kan voldoen aan de levering van dit onderdeel binnen een vooraf gestelde termijn , maar in ieder geval binnen 90 dagen vanaf de datum van aanbetaling.


Artikel 9 Garantie en conformiteit
9.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door EPIC Massage Gun een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
9.2 EPIC Massage Gun staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat EPIC Massage Gun er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.3 Een door EPIC Massage Gun, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
9.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt EPIC Massage Gun daarvan in kennis te stellen.
9.5 Indien EPIC Massage Gun de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.


Artikel 10 Klachtenprocedure
10.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform het artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van EPIC Massage Gun, dan kan hij bij EPIC Massage Gun telefonisch of per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
10.2 EPIC Massage Gun geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op die klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal EPIC Massage Gun binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
10.3 Indien (Bedijfsnaam) is aangesloten bij een organisatie voor alternatieve geschillenbeslechting, wordt dit duidelijk op de Website vermeld inclusief verwijzing naar de instantie. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan zich eventueel ook wenden tot https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
11.2 De totale aansprakelijkheid van EPIC Massage Gun jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
11.3 Aansprakelijkheid van EPIC Massage Gun jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op EPIC Massage Gun jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van EPIC Massage Gun.
11.5 De aansprakelijkheid van EPIC Massage Gun jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant EPIC Massage Gun onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en EPIC Massage Gun ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat EPIC Massage Gun in staat is adequaat te reageren.
11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij EPIC Massage Gun meldt.
11.7 In geval van overmacht is EPIC Massage Gun niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
11.8  Het (laten) verzenden van producten is geheel voor risico van de afnemer, bij schade of verlies dient men zelf contact op te nemen met de desbetreffende bezorgdienst. De Klant dient uitdrukkelijk alvorens verzending aan te geven of men het desbetreffende verzekerd en/of aangetekend wenst te laten opsturen.


Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
12.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van EPIC Massage Gun.

Artikel 13 Persoonsgegevens
13.1 EPIC Massage Gun verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 14 Slotbepalingen
14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar EPIC Massage Gun gevestigd is.
14.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
14.4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust per telefoon, Whatsapp of e-mail contact met ons op.

EPIC Massage Gun
Tel: +31655122079
Email: info@epicmassagegun.nl

IBAN: NL28RABO0141119128
BIC: RABONL2U
KVK: 82974519
BTW: NL003759753B67